Voorwaarden

Op alle verkopen door Theemuts & Zo zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Algemeen
1.1 Op alle aanbiedingen en bestellingen van Theemuts & Zo zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Tenzij Theemuts & Zo zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van Theemuts & Zo zijn vrijblijvend en Theemuts & Zo behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van jouw bestelling door Theemuts & Zo. Theemuts & Zo is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Theemuts & Zo zo snel mogelijk na ontvangst van jouw bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW.
3.2 Voor transport binnen Nederland dat NIET door de brievenbus past en niet meer weegt dan 10 kg, wordt €3,95 in rekening gebracht, als de bestelling wel door de bus past, wordt de bestelling verzonden als brievenbuspakket, de verzendkosten hiervan bedragen €3,95 tussen 10-20kg bedragen de verzendkosten €13,25 3.3 Na een bestelling ontvang je direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling dient altijd vooraf te geschieden. Voor verzending naar het buitenland worden andere verzendtarieven gerekend. Deze staan per land apart vermeld en worden in het bestelproces weergegeven. Track&Trace is niet van toepassing op verzending naar het buitenland, tenzij de koper kiest voor aangetekende verzending. 

Artikel 4. Levering
4.1 Theemuts & Zo verzendt alle bestellingen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling naar het bij bestelling aangegeven afleveradres (indien niet zelf wordt opgehaald). Mocht hiervan om bepaalde redenen van worden afgeweken( bijvoorbeeld doordat het bestelde artikel op dezelfde tijd door iemand anders besteld wordt of niet meer op voorraad is), dan krijg je bericht per e-mail of neemt Theemuts & Zo telefonisch contact op. 4.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien. 4.3 Het produkt moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn, tenzij sprake is van overmacht door een derde partij, zijnde de vervoerder. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken. 4.4 Theemuts & Zo doet haar uiterste best om de website zo up-to-date mogelijk te houden, echter kan het voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval wordt er zo spoedig mogelijk contact opgenomen.

Artikel 5. Reclames en retourzending
5.1 Theemuts & Zo doet er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan jouw verwachtingen voldoen, dan kun je binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling een e-mail sturen aan info@theemuts-enzo.nl. Indien binnen deze termijn door Theemuts & Zo geen schriftelijke reclames zijn ontvangen, wordt Theemuts & Zo geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan. 5.2 Eventuele problemen zullen zo spoedig mogelijk opgelost worden. Mocht de oplossing niet aan de verwachting voldoen dan kan de bestelling, zonder bijkomende kosten, geannuleerd worden. Het reeds betaalde bedrag, inclusief de verzendkosten, zal binnen 3 werkdagen nadat de bestelling retour ontvangen is, worden teruggestort. De verzendkosten om het product te retourneren zijn voor rekening van de koper. Deze garantie vervalt wanneer a. het product kapot, gebruikt of vuil is. b. je zelf hebt getracht het gebrek te herstellen, c. je het product wijzigt in een andere staat dan in de oorspronkelijke staat, het product niet op deugelijke wijze verpakt is voor de retourzending, waardoor beschadigingen kunnen ontstaan tijdens het vervoer.
5.3 Indien je een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heb je het recht het product binnen tien werkdade levering, aan Theemuts & Zo te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en het product niet kapot of vuil, of gebruikt is. De kosten voor retourzendingen zijn voor jouw rekening.
Theemuts & Zo zal binnen 3 werkdagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag inclusief de verzendkosten, rechtstreeks op jouw bankrekening terug te storten. De verzendkosten voor de retourneringen worden niet vergoed. De verzendkosten voor het buitenland zijn afwijkend en zijn per land verschillend. 


Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1 Iedere aansprakelijkheid van Theemuts & Zo en de producten van Theemuts & Zo voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Theemuts & Zo is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden of het transportbedrijf, wordt veroorzaakt. 6.2 Theemuts & Zo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Theemuts & Zo. 6.3 Iedere aansprakelijkheid van Theemuts & Zo jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Theemuts & Zo verschuldigd is. 6.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en Theemuts & Zo, dan wel tussen Theemuts & Zo en derden, is Theemuts & Zo niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Theemuts & Zo. 6.5 Theemuts & Zo is niet aansprakelijk voor niet levering van de bestelde artikelen door De vervoerder. Verzending is op eigen risico. 

Artikel 7. Overmacht
7.1 Theemuts & Zo heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van jouw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door jou dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Theemuts & Zo gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Theemuts & Zo kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Privacy
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.
 

© 2010 - 2024 THEEMUTS & ZO | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel